ทัวร์ฮ่องกง (HH5-CX Disney Pro) Hkg-Disneyland 3 Days

รหัสทัวร์ : HK13CX3DWS

ทัวร์ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

พักฮ่องกง 2 คืน .. บินไฟล์เช้า

ทัวร์ฮ่องกง (HH5-CX Disney Pro) Hkg-Disneyland 3 Days

ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียน

นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค «

06.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบิน CX616

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

» ฮ่องกง – หาดรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิม – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – จิมซาจุ่ย – Symphony of Lights «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MK HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

» สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ «

21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX617
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า 12 ปี

มีเตียงเสริม

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า 12 ปี

ไม่มีเตียงเสริม

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

พฤศจิกายน 2560
2-4 พ.ย. 6015,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
ธันวาคม 2560
1-3 ธ.ค. 6018,999.-18,999.-18,999.-3,500.-
9-11 ธ.ค. 6019,999.-19,999.-19,999.-4,500.
16-18 ธ.ค. 6015,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
21-23 ธ.ค. 6018,999.-18,999.-18,999.-3,500.-
29-31 ธ.ค. 6024,999.-24,999.-24,999.-6,000.-
(ไฟล์ขาไปวันที่ 29 ธ.ค. CX700 0825-1210)
30 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 6124,999.-24,999.-24,999.-6,000.-
มกราคม 2561
6-8 ม.ค. 6116,999.-16,999.-16,999.-3,500.-
11-13 ม.ค. 6115,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
12-14 ม.ค. 6115,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
13-15 ม.ค. 6115,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
20-22 ม.ค. 6115,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
26-28 ม.ค. 6115,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
27-29 ม.ค. 6115,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
กุมภาพันธ์ 2561
3-5 ก.พ. 6115,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
มีนาคม 2561
2-4 มี.ค. 6116,999.-16,999.-16,999.-3,500.-
3-5 มี.ค. 6115,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
8-10 มี.ค. 6115,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
9-11 มี.ค. 6116,999.-16,999.-16,999.-3,500.-
10-12 มี.ค. 6115,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
16-18 มี.ค. 6116,999.-16,999.-16,999.-3,500.-
17-19 มี.ค. 6115,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
23-25 มี.ค. 6116,999.-16,999.-16,999.-3,500.-
24-26 มี.ค. 6115,999.-15,999.-15,999.-3,500.-
30 มี.ค.-1 เม.ย. 6116,999.-16,999.-16,999.-3,500.-

**อัพเดตตารางราคาล่าสุด 10/10/2560**

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพัก 3 ท่านไม่มีเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ