ทัวร์จอร์เจีย บาห์เรน 

รหัสทัวร์ : ME20GF5DPV
ทัวร์จอร์เจีย บาห์เรน

ทัวร์จอร์เจีย บาห์เรน

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – บาห์เรน – Qal’at al ป้อมปราการของบาห์เรน – National Museum « โดยสายการบิน Gulf Airเที่ยวบินที่ GF-153 (11.50-14.35)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Tbilisi Best Western Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» บาห์เรน – ทบิลิซี – ย่าน Metechi เมืองเก่าของทบิลิซี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Tbilisi Best Western Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» ทบิลิซี – มิสเคด้า – วิหารสเวติโคเวลี – วิหารวารี – สกีรีสอร์ตกูดารี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Tbilisi Best Western Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» สะพานสันติภาพ – บาห์เรน « ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF-34

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการ

11-15 ต.ค. / 18-22 ต.ค. / 8-12 พ.ย. / 22-26 พ.ย. / 6-10 ธ.ค. / 20-24  ธ.ค.60
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)33,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)32,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)30,888 บาท
พักเดียว เพิ่ม6,500 บาท
27-31 ธ.ค.60
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)36,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)35,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)33,888 บาท
พักเดียว เพิ่ม7,000 บาท
24-28 ม.ค. / 14-18 ก.พ. / 21-25 ก.พ. / 28 ก.พ. – 04 มี.ค. / 21-25 มี.ค. / 28 มี.ค. – 01 เม.ย.61
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)33,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)32,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)30,888 บาท
พักเดียว เพิ่ม6,500 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบิน Gulf Air ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วัน และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) **ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional Tour ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน**

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม
 • ค่าทิปค่าทิปต่างๆ
 • จอร์เจีย : มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD / ท่าน / วัน คิดเป็น 3 วัน เท่ากับ 3*3 = 9 USD
 • จอร์เจีย : คนขับรถท้องถิ่น 2 USD / ท่าน / วัน คิดเป็น 3 วัน เท่ากับ 3*2 = 6 USD
 • บาห์เรน : ไกด์ท้องถิ่นวันละ 5 USD เท่ากับ 5*2 = 10 USD
 • บาห์เรน : คนขับรถวันละ 3 USD / ท่าน / วัน เท่ากับ 3*2 = 6 USD
 • ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD /ท่าน/วัน เท่ากับ 3*4 =12 USD มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
 • รวม 43 USD หรือประมาณ 1,500 บาทไทย