ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : ME16KC8DPV
ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ – อัลมาตี้ – ทบิลิชิ « โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 932

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

» เมืองคัสเบกิ – ป้อมอันนานูรี – กูดารี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MARCO POLO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

» กูดารี – กอรี – อุพลิซิเค่ – คูทัยซี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ARGO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

» ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
LEOGRANDI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

» เมืองบาทูมิ – คูทัยซี – ทบิลิชี « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

» ทบีลิซี่ « ออกเดินทางสู่เมืองอัลมาตี้ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 140

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อัลมาตี้ – Shymbuluk สกีรีสอร์ทใกล้เมือง Almaty – ตลาดกรีนมาร์เก็ต GREEN MARKET – กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 931

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


 29 ก.ย. – 06 ต.ค. / 13 – 20 ต.ค. / 27 ต.ค. – 03 พ.ย. 60

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)53,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)51,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)49,888 บาท
พักเดียว เพิ่ม9,900 บาท

20 – 27 ต.ค. / 10 – 17 พ.ย. / 24 พ.ย. – 01 ธ.ค. / 01 – 08 ธ.ค. 60

08-15 ธ.ค. / 26 ม.ค. – 02 ก.พ.61

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)54,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)52,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)50,888 บาท
พักเดียว เพิ่ม9,900 บาท
 

29 ธ.ค. – 05 ม.ค.61

 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)58,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)56,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)54,888 บาท
พักเดียว เพิ่ม10,500 บาท

16 – 23 ก.พ. / 23 ก.พ. – 02 มี.ค.61

02 – 09 มี.ค. / 16 – 23 มี.ค. / 23 – 30 มี.ค.61

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)54,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)52,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)50,888 บาท
พักเดียว เพิ่ม9,900 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 5 คืน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศคาซัคสถาน **หมายเหตุ** ประเทศจอร์เจียไม่ต้องทำวีซ่า
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม