ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : EU17SQ7DZG
ทัวร์ฝรั่งเศส

ทัวร์ฝรั่งเศส

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ « ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สิงคโปร์ – ปารีส (ฝรั่งเศส) – ตูร์ – ปราสาทเชอนงโซ « ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ด้วยเที่ยวบินที่ SQ 336

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MERCURE CENTER TOURS HOTEL หรือเทียบเท่า

» ตูร์ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า

» ประตูชัย – จัตุรัสคองคอร์ด – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุซ – OUTLET «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า

» อิสระเต็มวันเมืองปารีส (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า

» สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ335

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน กันยายน 2560
7-13 ก.ย. 6045,900.-45,900.-44,900.-7,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีมีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%