ทัวร์ยุโรป

 

 

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป 3 ประเทศ

รหัสทัวร์ : EU83SQ8DZG (MXP02)

EXCLUSIVE ITALY SWISS FRANCE

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป 3 ประเทศ สายการบิน 5 ดาว

ขึ้นกระเช้า 360 ํ ชมวิวยอดเขาทิตลิส

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 55,900.-

**ราคานี้รวมค่าวีซ่าแล้ว**

• ล่องเรือชมเกาะเวนิส • จัตุรัสและโบสถ์ซานมาร์โค • มหาวิหารแห่งมิลาน

• สิงโตแกะสลัก • สะพานไม้ชาเปล • ถ้ำน้ำแข็ง

• พระราชวังแวร์ซายส์ • จัตุรัสคองอคร์ด • ถนนชองเอลิเซ่

• ประตูชัยนโปเลียน • หอไอเฟล • ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
2สิงคโปร์ – มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้
HOTEL DELFINO HOTEL
3เวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล
IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE
4ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง
IBIS GARE HOTEL , DIJON
5ดิจอง – กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
IBIS HOTEL PARIS
6ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ
IBIS HOTEL PARIS
7สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์
8สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

20 – 27 มีนาคม 256155,90055,90054,9008,50037,900
12 – 19 เมษายน 256164,90064,90063,90011,00044,900
01 – 08 พฤษภาคม 256155,90055,90054,9008,50037,900
29พฤษภาคม – 05มิถุนายน 6155,90055,90054,9008,50037,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีมีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป