ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (SQ-05)

รหัสทัวร์ : EU77SQ7DZG

FESTIVE  ITALY  SWISS  FRANCE

เที่ยวปีใหม่สุดคุ้ม ยุโรป 3 ประเทศ

เดินทาง : 29 ธันวาคม 60 – 4 มกราคม 61

ราคาเพียง 63,900.-

**ราคานี้รวมวีซ่าแล้ว**

ดูโอโม เดอ มิลาโน – ยอดเขาทิตลิส – เวนิส

ประตูชัยนโปเลียน – สะพานไม้ชาเปล

ถ้ำน้ำแข็ง – หอไอเฟล

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (SQ-05)

พิเศษ!! ขึ้นกระเช้า ชมวิวยอดเขาทิตลิส

พร้อมชิมอาหารขึ้นชื่อ!! หอยเอสคาโก้

สายการบิน 5 ดาว

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ «

18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979 เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน ด้วยเที่ยวบินที่ SQ 368

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สิงคโปร์ – มิลาน – วิหารเมืองมิลาน – แกลเลอรี เอ็มมานูเอล – ลูเซิร์น «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE หรือเทียบเท่า

» ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS GARE HOTEL , DIJON หรือเทียบเท่า

» ดิจอง – กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า

» ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า

» สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ «

12.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ335 เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ «

09.45 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

29 ธันวาคม – 04 มกราคม 6063,900.-63,900.-62,900.-13,000.-39,900.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีมีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%