ทัวร์ยุโรป Historic of Poland Hungary Austria Germany

รหัสทัวร์ : EU73EK10DSI
ทัวร์ยุโรป Historic of Poland Hungary Austria Germany

ทัวร์ยุโรป Historic of Poland Hungary Austria Germany

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สนามบินสุวรรณภูมิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ – ดูไบ – วอร์ซอ – วาเชียนกี้ « 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385

รอต่อเครื่องไปยังท่าอากาศยานวอร์ซอ ชอแปง ประเทศโปแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ EK179

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Hotel Radisson Blu Sobieski at Warsaw หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» พระราชวังหลวง – โชแปงมิวเซียม «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Hotel Novotel Kraków City West หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» เหมืองเกลือ – มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Hotel Novotel Kraków City West หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» กรากุฟ – บูดาเปสต์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Hotel NH Budapest City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» เอสตาร์กอม – หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Hotel NH Budapest City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» บูดาเปสต์ – กราซ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Hotel Mercure Graz City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» ฮัลล์สตัทท์ – ซัลบวร์ก « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Hotel Am Neutor Hotel Salzburg Zentrum หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» มิวนิก – ช้อปปิ้ง – ดูไบ – กรุงเทพมหานคร « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408 ..

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ดูไบ – กรุงเทพมหานคร « 

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK418

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


ราคาทัวร์ / ท่านผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน),

ห้องพัก 3 ท่าน (Triple)

22 31 ธ.ค. 256087,000.-
29 ธ.ค. – 7 ม.ค. 256190,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ พระราชวังวาเชียนสกี้, พระราชวังหลวงวอร์ซอ, โชแปงมิวเซียม, เหมืองเกลือวิลลิชก้า, ค่ายกักกันเอาชวิตซ์, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, ฮัลล์สตัทท์ สกายวอร์ค
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโปแลนด์ (เชงเก้น) **พักในประเทศโปแลนด์ 3 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม