ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี

รหัสทัวร์ : EU72TG9DZG
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค « ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค ด้วยเที่ยวบินที่ TG924 (00.50-07.05)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
RAMADA TIVOLI HOTEL , INNSBRUCK หรือเทียบเท่า

» อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ซาร์ลบวร์ก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า

» ซาร์ลบวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DUO HOTEL , PRAGUE หรือเทียบเท่า

» ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาว่า « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FALKENSTEINER HOTEL , BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

» บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า

» บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซิตี้ทัวร์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า

» เวียนนา – สนามบินเวียนนา – โดฮา « ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG937

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

03-11 ธ.ค.6064,90064,90063,90011,00042,900
25 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.6169,90069,90068,90014,50047,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีมีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ยุโรปอื่นๆ