ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอแลนด์

รหัสทัวร์ : EU69EY8DZG
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอแลนด์

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอแลนด์

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กกรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี « ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อาบูดาบี – สนามบินปารีส – ซิตี้ทัวร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ « เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยเที่ยวบินที่ EY031

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า

» พระราชวังแวร์ซาย – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า

» ปารีส – บรูจก์ – จัตุรัสบรูจก์ – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HUSA PRESIDENT PARK HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า

» บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BEST WESTERN LEOSO HOTEL , COLOGNE หรือเทียบเท่า

» มหาวิหารโคโลญ – DISIGNER OUTLET ROEMOND – อัมสเตอร์ดัม «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DORIANT AIRPORT HOTEL , AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

» จัตุรัสดัมสแควร์  – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ – สนามบินสคิปโพล « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY078

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อาบูดาบี – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408

**เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 16-23 ตุลาคม 2560 เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ EY404 (10.25-20.05)**

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

12 – 19 พฤศจิกายน 6043,99943,99942,9998,50025,999
29พฤศจิกา – 06ธันวา 6045,99945,99945,9998,50027,999
05 – 12 ธันวาคม 256045,99945,99945,9998,50027,999

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 3,500บาท)

ทัวร์ยุโรปอื่นๆ