ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : EU65SQ8DZG
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ « โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979 // แวะเปลี่ยนเครื่อง SQ 378 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินมิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOTEL DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่า

» มิลาน – ลูเซิร์น – สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE  หรือเทียบเท่า

» ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS GARE HOTEL , DIJON  หรือเทียบเท่า

» ดิจอง – กรุงปารีส – พระราชวังแวซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า

» ถ่ายรูปหอไอเฟล – จัตุรัสคองอาร์ด – แกลอรี่ ลาแฟแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุช «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า

» สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์    « โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINEเที่ยวบินที่ SQ335

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน พฤศจิกายน 2560
23 – 30 พฤศจิกายน 6055,90055,90055,9008,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีมีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ยุโรปอื่นๆ