ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี Famous East Europe

รหัสทัวร์ : EU5BR8DZG

Famous East Europe

ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน

บินตรง.. ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) – ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt)

ปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava Castle) – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

จตุรัสฮีโร่ (Heroes’ Square) – โบสถ์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral)

ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov) – ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle)

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี

จาก 55,900 บาท

เหลือเพียง 51,900 บาท

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก « 

03.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR061

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า

» ชาลซ์บูร์ก – ฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MLYN HOTEL CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า

» เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOTEL DUO หรือเทียบเท่า

» ลปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOTEL MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า

» บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BEST WESTERN SMART HOTEL VIENNA หรือเทียบเท่า

» เวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – สนามบินเวียนนา « 

19.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR062

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

20 – 27 พฤศจิกายน 256051,900.-51,900.-50,900.-8,500.-32,900.-
30 ธันวาคม – 6 มกราคม 256061,900.-61,900.-60,900.-12,500.-45,900.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(กรณีมีวีซ่าลดให้ 3,000บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ยุโรปอื่นๆ