ทัวร์ยุโรปตะวันออก Classic East Europe

รหัสทัวร์ : EU44TG8DZG
ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค – GOLDEN ROOF « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
RAMADA TIVOLI HOTEL , INNSBRUCK หรือเทียบเท่า

» อินส์บรูค – เบิร์ชเทสกาเด้น – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า

» ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์นทเนอร์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ARION HOTEL , VIENNA หรือเทียบเท่า

» เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
OLD INN HOTEL , CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า

» ครุมลอฟ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – ศาลาว่าการเมืองมิวนิค « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NH HOTEL , MUNICH หรือเทียบเท่า

» มิวนิค – สนาม ALLIANZ ARENA – กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

17-24 พฤศจิกายน 256054,90054,90053,9008,50032,900
02-09 ธันวาคม 256059,90059,90058,9009,50037,900
04-11 ธันวาคม 256059,90059,90058,9009,50037,900
ปีใหม่

30 ธ.ค.60 – 06 ม.ค.61

65,90065,90064,90012,00043,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีมีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ยุโรปอื่นๆ