ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : EU44TG8DZ – (MUC01)

CLASSIC EAST EUROPE

8 วัน 5 คืน

เที่ยวสุดคุ้มช่วงสงกรานต์ ยุโรป 3ประเทศ

เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก

บินตรงสู่เยอรมัน สะสมไมล์ 50%

เดินทาง เมษายน 2561

เริ่มต้น 67,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินบรูค – เบริชเทสกาเด้น – ฮัลสตัท – เวียนนา – เชสกี้ คลุมลอฟ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค – GOLDEN ROOF
RAMADA TIVOLI HOTEL , INNSBRUCK
3อินส์บรูค – เบิร์ชเทสกาเด้น – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล
AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG
4ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์นทเนอร์
ARION HOTEL , VIENNA
5เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
OLD INN HOTEL , CESKY KRUMLOV
6ครุมลอฟ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – ศาลาว่าการเมืองมิวนิค
NH HOTEL , MUNICH
7มิวนิค – สนาม ALLIANZ ARENA – กรุงเทพฯ
8สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

10-17 เมษายน 256167,90067,90066,90010,00039,900
13-20 เมษายน 256167,90067,90066,90010,00038,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 28 ยูโร /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีมีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ยุโรป