ทัวร์ยุโรป สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ

รหัสทัวร์ : EU38EY8DZG
ทัวร์ยุโรป สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ

ทัวร์ยุโรป สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อาบูดาบี – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่เอดินเบิร์ก ด้วยเที่ยวบินที่ EY027

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PREMIER INN HOTEL EDINBURGH หรือเทียบเท่า

» วินเดอร์เมียร์ – เลคดิสทริค – แมนเชสเตอร์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MERCURE MANCHESTER HOTEL หรือเทียบเท่า

» สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – CHESHIRE OUTLET – ลิเวอร์พูล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NOVOTEL LIVERPOOL HOTEL หรือเทียบเท่า

» ลิเวอร์พูล – สเตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน – คาร์ดิฟฟ์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเท่า

» คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY INN HOTEL WEST , LONDON หรือเทียบเท่า

» ซิตี้ทัวร์ ลอนดอน – BIG BEN – พิคคาดิลลี สแควร์ – สนามบินฮีทโธรว์ « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY018

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อาบูดาบี – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


เดินทางราคาทัวร์
ผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
15 – 22 พฤศจิกายน 256051,99951,99950,9999,000
03 – 10 ธันวาคม 256054,99954,99953,9999,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร(กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 5,000บาท)

ทัวร์ยุโรปอื่นๆ