ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี

รหัสทัวร์ : EU2SQ8DZG
ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ « สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สิงคโปร์ – มิวนิค (เยอรมัน) – เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค) – ปราก (เชค)  « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค ด้วยเที่ยวบินที่  SQ328

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DUO HOTEL , PRAGUE หรือเทียบเท่า

» ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOTEL MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า

» บูดาเปสต์ – ชมเมือง – เวียนนา – โบสถ์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BEST WESTERN SMART HOTEL หรือเทียบเท่า

» เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า

» ซาลส์บวร์ก – สวนดอกไม้มิราเบล – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NH HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า

» สนามบินมิวนิค – สนามบินสิงคโปร์ « โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ327

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินสิงคโปร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ « สายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

08 – 15 พฤศจิกายน 256047,90047,90046,9008,00027,900
21 – 28 พฤศจิกายน 256047,90047,90046,9008,00027,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 3,500บาท)

ทัวร์ยุโรปอื่นๆ