ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย

รหัสทัวร์ : EU24TG10DDS
ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – นครมิวนิก (เยอรมนี) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» นครมิวนิก – เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก – กรุงปร๊าก « ออกเดินทางสู่นครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ TG924 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SHERATON PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» กรุงปร๊าก – มาเรียนส์เก ลาซเน – เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี – กรุงปร๊าก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SHERATON PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» ปราสาทปร๊าก – เที่ยวชมเขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SHERATON PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» กรุงปร๊าก – บราติสลาวา (สโลวัค) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HILTON BUDAPEST HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา (ออสเตรีย) – หมู่บ้านกรีนซิ่ง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
AUSTRIA TREND HOTEL PARK ROYAL PALACE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ – ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – มิวนิก – ช้อปปิ้ง – จัตุรัสมาเรียน « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MARRIOTT MUNICH HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» เที่ยวชมเมืองมิวนิค – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG925

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 4-11 ปี
พักกับผู้ใหญ่
มีเตียง
เด็กอายุ 4-6 ปี
พักกับผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
( Double Single
Supplement )
พักเดี่ยวเพิ่ม
(Single Used )
26 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61105,000.-95,000.-84,000.-25,000.-23,000.-
28 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61105,000.-95,000.-84,000.-25,000.-23,000.-
29 ธ.ค. 60 - 7 ม.ค. 61103,000.-93,000.-83,000.-24,000.-22,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าปราสาทกรุงปร๊าก, ค่าเรือล่องแม่น้ำดานูบ, ค่าเข้าพระราชวังเชิงบรุนน์
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวร์พักในสาธารณรัฐเชค 3 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
  – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ทัวร์ยุโรปอื่นๆ