ทัวร์อังกฤษ เวลส์

รหัสทัวร์ : EU64MH7DZG
ทัวร์อังกฤษ เวลส์

ทัวร์อังกฤษ เวลส์

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) « ออกเดินทางสู่ มาเลเซีย โดย สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH775 // ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH002

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินฮีทโธรว์ – สโตนเฮ้นจ์ – เมืองบาธ – คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเท่า

» คาร์ดิฟฟ์ – สแตรทฟอร์ด อัพออน ดิ เอวอน – เบอร์มิงแฮม «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS HOTEL , BIRMINGHAM หรือเทียบเท่า

» เบอร์มิงแฮม – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – BICESTER OUTLETS «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า

» ลอนดอน – จตุรัสทราฟัลการ์ – บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง – ลอนดอนบริดจ์ – หอคอยลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – พิพิธภัณฑ์อังกฤษ – ย่านไนซ์บริดจ์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า

» ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย – อ็อกฟอร์ดสตรีท – พิคคาดิลลี เซอร์คัส – ไชน่าทาวน์ (SOHO) – สนามบินฮีทโธรว์ « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH001

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) – สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH776

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน ธันวาคม 2560
29 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 6154,999.-54,999.-54,999.-11,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 5,000บาท)