ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : EU57EY6DZG
ทัวร์อังกฤษ

ทัวร์อังกฤษ

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY405

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อาบูดาบี – ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – บาธ – สแตรทฟอร์ด อัพออน เอว่อน « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่ลอนดอน ด้วยเที่ยวบินที่ EY011

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
YHA HOTEL , STRATFORD UPON AVON หรือเทียบเท่า

» สเตรทฟอร์ด – บ้านเช็คสเปียร์ – BiCESTER OUTLET – อ๊อกฟอร์ด – ลอนดอน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า

» ลอนดอน – จตุรัสทราฟัลการ์ – บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง – ลอนดอนบริดจ์ – หอคอยลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – พิพิธภัณฑ์อังกฤษ – ย่านไนซ์บริดจ์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า

» ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย – อ็อกฟอร์ดสตรีท – พิคคาดิลลี เซอร์คัส – ไชน่าทาวน์ (SOHO) – สนามบินฮีทโธรว์ « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY018

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อาบูดาบี – กรุงเทพฯ « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408 ..

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

**เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 18-23 ตุลาคม 2560 เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ EY404 (10.25-20.05)**

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน สิงหาคม 2560
02-06 สิงหาคม 256049,90048,90047,9004,900
10-14 สิงหาคม 256049,90048,90047,9004,900
16-20 สิงหาคม 256049,90048,90047,9004,900
23-27 สิงหาคม 256049,90048,90047,9004,900
เดือน ธันวาคม 2560
09-13 ธันวาคม 256049,90048,90047,9004,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 8 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 12 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจัรก (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 5,000บาท)