ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : ME5MS8DPV
ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สนามบินสุวรรณภูมิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า « ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Sofitel Le Sphnix Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

» ไคโร – อาบูซิมเบล – อัสวาน – ล่องเรือสำราญ « ออกเดินทางสู่  เมืองอาบูซิมเบล โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 417 // ออกเดินทางสู่ อัสวาน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 420

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว

» อัสวาน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว

» อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู – ลุ๊กซอร์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ค้างคืนบนเรือเรือจอดที่ลุ๊กซอร์

» ลุ๊กซอร์ – ไคโร « ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 360

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Sofitel Le Sphnix Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

» ไคโร – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – สนามบิน « กลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินสุวรรณภูมิ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการ
วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม
23-30 ก.ย.6047,888 บาท46,888 บาท45,888 บาท6,000 บาท
07-14 ต.ค.6049,888 บาท48,888 บาท47,888 บาท7,000 บาท
12-19 ต.ค.60
17-24 ต.ค.60
04-11 พ.ย.6048,888 บาท47,888 บาท46,888 บาท7,000 บาท
18-25 พ.ย.60
02-09 ธ.ค.6052,888 บาท50,888 บาท48,888 บาท7,000 บาท
05-12 ธ.ค.60
09-16 ธ.ค.60
23-30 ธ.ค.60
26 ธ.ค. – 02 ม.ค.6153,888 บาท51,888 บาท49,888 บาท8,000 บาท
30 ธ.ค. – 06 ม.ค.61
27 ม.ค. – 03 ก.พ.6151,888 บาท50,888 บาท49,888 บาท7,000 บาท
3-10 ก.พ.61
17-24 ก.พ.61
1-8 มี.ค.61
17-24 มี.ค.61
24-31 มี.ค.61

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซิมเบล– อัสวาน// ลุกซอร์-ไคโร–กรุงเทพ ชั้นประหยัด
 • โดยสายการบิน อียิปต์แอร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 2 คืน และบนเรือ 3 คืน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)      
 • พนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 USD)
 • ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 usd)

ทัวร์อียิปต์อื่นๆ