ทัวร์อียิปต์ – ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : ME11MS8DPV
ทัวร์อียิปต์ - ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์อียิปต์ – ทัวร์จอร์แดน

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ – ไคโร – ปิรามิด – สฟิงซ์ – โรงงานน้ำหอม – โรงงานกระดาษปาปิรุส « กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบินที่ MS961 สายการบินอียิปต์แอร์

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า

» ไคโร – อเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดิน – ชมเสาปอมเปย์ – สวนมอนตาซ่าร์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า

» ไคโร – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่านแอลคาลิลี่ – ดินเนอร์ครุ๊ซ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า

» ไคโร – อัมมาน – มาดาบา – เม้าท์ เนโบ – เดดซี – เพตรา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KINGWAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» นครเพตร้า – กรุงอัมมาน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
G.T. GRAND PALACE ระดับ 4 หรือเทียบเท่า

» กรุงอัมมาน – นครเจอราช – ซิตี้ทัวร์ – สนามบิน « 

ออกเดินทางบินกลับกรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS702 แวะต่อเครื่องที่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์

ออกเดินทางบินกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินสุวรรณภูมิ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางผู้ใหญ่พักคู่ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
กันยายน 2017
16-23 ก.ย.1757,888 บาท64,888 บาท
23-30 ก.ย.1755,999 บาท61,999 บาท
ตุลาคม 2017
12-19 ต.ค.1757,888 บาท64,888 บาท
14-21 ต.ค.1757,888 บาท64,888 บาท
17-24 ต.ค.1757,888 บาท64,888 บาท
20-27 ต.ค.1757,888 บาท64,888 บาท
พฤศจิกายน 2017
11-18 พ.ย.1757,888 บาท64,888 บาท
25 พ.ย. – 02 ธ.ค.1757,888 บาท64,888 บาท
ธันวาคม 2017
02-09 ธ.ค.1757,888 บาท64,888 บาท
09-16 ธ.ค.1757,888 บาท64,888 บาท
23-30 ธ.ค.1757,888 บาท64,888 บาท
เทศกาลปีใหม่
28 ธ.ค. – 4 ม.ค.1859,888 บาท59,888 บาท
30 ธ.ค. – 6 ม.ค.1859,888 บาท59,888 บาท
27 ม.ค. – 3 ก.พ.1857,888 บาท64,888 บาท
กุมภาพันธ์ 2017
17 – 24 ก.พ.1857,888 บาท64,888 บาท
มีนาคม 2017
1-8 มี.ค.1857,888 บาท64,888 บาท
17-24 มี.ค.1857,888 บาท64,888 บาท
24-31 มี.ค.1857,888 บาท64,888 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ อียิปต์ แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 5 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าขี่ม้าที่เมืองเพตร้า
 • ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
 • ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ ประมาณ 3 USD / เที่ยว / ท่าน
 • ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทราย วาดิ รัม ท่านละ 1.5  USD / เที่ยว / ท่าน
 • ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศจอร์แดน โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 และคนขับรถ 2 ยูเอสดอลล่าล์ /ท่าน/วัน
 • ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ