ทัวร์ดูไบ

รหัสทัวร์ : ME14EK5DPV
ทัวร์ดูไบ

ทัวร์ดูไบ

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ดูไบ « เดินทางไป ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK377 AIRBUS A380

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า

» ดูไบ – อาบูดาบี – GRAND MOSQUE – Heritage Village – ขึ้นตึก Burj Khalifa – Dubai Mall – น้ำพุเต้นระบำ – GLOBAL VILLAGE «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า

» ดูไบ – JUMEIRAH BEACH – บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB – Madinat Jumeirah Souk – นั่งรถ Monorail – THE PLAM – ทัวร์ทะเลทราย(4WD) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า

 

» กรุงเทพ « เหินสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK370

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
05-08 ต.ค. 60

12-15 ต.ค. 60

13-16 ต.ค. 60

19-22 ต.ค. 60

20-23 ต.ค. 60

21-24 ต.ค. 60

21-24 ต.ค. 60

09-12 พ.ย. 60

18-21 พ.ย. 60

23-26 พ.ย. 60

25-28 พ.ย. 60

02-05 ธ.ค. 60

08-11 ธ.ค. 60

14-17 ธ.ค. 60

21-24 ธ.ค. 60

22-25 ธ.ค. 60

23-26 ธ.ค. 60

26,555 บาท26,555 บาท26,555 บาท7,500 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK )
 • ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ  
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางบริการท่านเป็นอย่างดี
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • บังคับค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,700 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ดูไบอื่นๆ