ทัวร์ดูไบ

รหัสทัวร์ : AE9TG4DPV
ทัวร์ดูไบ

ทัวร์ดูไบ

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ดูไบ « สายการบิน Thai International Airways (TG) เที่ยวบินที่TG517

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

» ดูไบ – DUBAI MUSEUM – GOLD SOUK – SPICE SOUK – ทัวร์ทะเลทราย (4WD) « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

» ดูไบ – JUMEIRAH BEACH – ตึก BURJ AL ARAB – Medinat Souk – THE PLAM – DUBAI MALL « เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย Thai International Airways  เที่ยวบินที่ TG518

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า

» กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน สิงหาคม 2560
11-14 ส.ค.6021,99921,99921,9997,500
12-15 ส.ค.60
21,99921,99921,9997,500
24-27 ส.ค.6021,99921,99921,9997,500
เดือน กันยายน 2560
09-12 ก.ย.6021,99921,99921,9997,500
16-19 ก.ย.6021,99921,99921,9997,500
21-24 ก.ย.6021,99921,99921,9997,500
22-25 ก.ย.6021,99921,99921,9997,500
23-26 ก.ย.6021,99921,99921,9997,500
28 ก.ย.-01 ต.ค.6021,99921,99921,9997,500
29 ก.ย.-02 ต.ค.6021,99921,99921,9997,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดย Thai International Airways (TG)
 • ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่งที่ระบุพาเข้าชมตามรายละเอียดของโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางบริการท่านเป็นอย่างดี
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์ UAE ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 3,000 บาท
 • เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ไทย
 • บังคับค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ  1,800 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ดูไบอื่นๆ