ทัวร์ดูไบ NEY YEAR DUBAI 2018

รหัสทัวร์ : AE5TG5DPV

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ – ดูไบ « เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG517

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ARMADA BLUEBAY HOTEL หรือเทียบเท่า

» ดูไบ – ขึ้นตึก BURJ KHALIFA – อาบูดาบี – แกรนด์มอส – HERITAGE VILLAGE-Mall of Emirates «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ARMADA BLUEBAY HOTEL หรือเทียบเท่า

» ดูไบ – JUMEIRAH BEACH – ตึกBURJ AL ARAB – Medinat Souk – นั่งรถ Monorail – THE PLAM – The Lost of Chamber Aquarium -ทัวร์ทะเลทราย(4WD) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ARMADA BLUEBAY HOTEL หรือเทียบเท่า

» ดูไบ – DUBAI MUSEUM – GOLD SOUK-SPICE SOUK – Mall of Emirate « เหินสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบิน TG518

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61

30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61

31 ธ.ค. 60 – 04 ม.ค. 61

46,999 บาท45,999 บาท43,999 บาท12,000 บาท

อัพเดตตารางราคาล่าสุด 29 ก.ย. 60

 

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการไทย (THAI AIRWAYS )
 • ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและ คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ต่อทริป
  – ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5วัน เท่ากับ 15 USD)
  – ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 12 USD)
  – พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 8 USD)
  – พนักงานขับรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 1 วัน เท่ากับ 2 USD)

ทัวร์ดูไบอื่นๆ