ทัวร์ดูไบ

รหัสทัวร์ : AE3EK5DPV
ทัวร์ดูไบ

ทัวร์ดูไบ

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ดูไบ « เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK377 AIRBUS A380

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Holiday Inn Express

» ดูไบ – อาบูดาบี – เอมิเรตส์พาเลส – HERRITAGE VILLGE – GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – MALL OF EMIRATES «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Holiday Inn Express

» ดูไบ – JUMEIRAH BEACH – บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB – Madinat Jumeirah Souk – นั่งรถ Monorail – THE PLAM – ทัวร์ทะเลทราย (4WD) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Holiday Inn Express

» ดูไบ – DUBAI MUSEUM – ABRA TAXI – GOLD SOUK – SPICE SOUK – ขึ้นตึก BURJ KHALIFA – RED LOBSTER – DUBAI AQUARIUM – DUBAI MALL + น้ำพุเต้นระบำ «

เดินทางกลับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK374 (ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป)

เดินทางกลับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK350

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กมีเตียง
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
เดือน ตุลาคม 2560
06-10 ต.ค. 6030,888.-29,888.-28,888.-7,500.-
13-17 ต.ค.6031,888.-30,888.-29,888.-7,500.-
19-23 ต.ค.6031,888.-30,888.-29,888.-7,500.-
20-24 ต.ค.6031,888.-30,888.-29,888.-7,500.-
เดือน พฤศจิกายน 2560
10-14 พ.ย.6030,888.-29,888.-28,888.-7,500.-
18-22 พ.ย.6030,888.-29,888.-28,888.-7,500.-
25-29 พ.ย.6030,888.-29,888.-28,888.-7,500.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK )
 • ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ    
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ  
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางบริการท่านเป็นอย่างดี
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและ คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ ประมาณ 37 USD ต่อทริป
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5วัน เท่ากับ 15 USD)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 12 USD)
 • พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 8 USD)
 • พนักงานขับรถท่องทะเลทราย ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 1 วัน เท่ากับ 2 USD)