ทัวร์ดูไบ

รหัสทัวร์ : AE10EK4DZG
ทัวร์ดูไบ

ทัวร์ดูไบ

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) « โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK377 (15.50-19.00)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรือเทียบเท่า

» ดูไบ – อาบูดาบี – GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – ดูไบ – DUBAI MALL – ชมตึกที่สูงที่สุดในโลก BURJ KHALIFA (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรือเทียบเท่า

» ดูไบ – สุเหร่าจูไมร่า – Burj Al Arab – นั่ง Monorail สู่ Palm Island – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นั่งเรือ Abra – ตลาดเครื่องเทศ และตลาดทอง – ตะลุยทัวร์ทะเลทราย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรือเทียบเท่า

» พระราชวังท่านชีค – สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ  « โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK370

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาไม่รวมตั๋ว
05 – 08 ตุลาคม 256023,99923,99922,9995,00013,999
19 – 22 ตุลาคม 256023,99923,99922,9995,00013,999
02 – 05 พฤศจิกายน 256023,99923,99922,9995,00013,999
16 – 19 พฤศจิกายน 256023,99923,99922,9995,00013,999
07 – 10 ธันวาคม 256023,99923,99922,9995,00013,999
18 – 21 มกราคม 256123,99923,99922,9995,00013,999

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศแบบหมู่คณะ (พาสสปอร์ตไทยเท่านั้น พาสต่างชาติเพิ่ม 7,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปตลอดการเดินทาง 1,500 บาทต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ดูไบอื่นๆ