ทัวร์ดูไบ

รหัสทัวร์ : AE8EK6DPV
ทัวร์ดูไบ

ทัวร์ดูไบ

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ดูไบ – เมืองชาร์จาห์ (Sharjah) – ผ่านชมอนุสาวรีย์ คัมภีร์กุรอ่าน – Sharjah Aquarium&Sharjah Maritime Museum – Souk Al Arshah « โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK 375

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SWISS BEL HOTEL@SHARJAH หรือเทียบเท่า

» ซาร์จาร์ – อัจมาน – Ajman Museum – อุมม์อัลไกไวน์ – ราสอัลไคมาห์ – Jebel Jais Road « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Hilton Garden Inn Hotel@Ras Al Khamah หรือเทียบเท่า

» ราสอัลไคมาห์ – ฟูไจร่าห์ – ดูไบ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Holiday inn Express @ Dubai หรือเทียบเท่า

» อาบูดาบี – GRAND MOSQUE – EMIRATE PALACE – ทัวร์ทะเลทราย(4WD) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Holiday inn Express @ Dubai หรือเทียบเท่า

» ABRA TAXI – GOLD SOUK – SPICE SOUK – JUMEIRAH BEACH – ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB – นั่งรถ Monorail (MRT) – THE PLAM – ขึ้นตึก BURJ KHALIFA – DUBAI MALL ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ « เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK374

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน สิงหาคม 2560
28 ก.ค-2 ส.ค.6038,88836,88834,88810,000
11-16 ส.ค.6038,88836,88834,88810,000
25-30 ส.ค.6038,88836,88834,88810,000
เดือน กันยายน 2560
08-13 ก.ย.6038,88836,88834,88810,000
22-27 ก.ย.6038,88836,88834,88810,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK )
 • ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางบริการท่านเป็นอย่างดี
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและ
 • คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ต่อทริป
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5วัน เท่ากับ 15 USD)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 12 USD)     
 • พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 8 USD)
 • พนักงานขับรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 1 วัน เท่ากับ 2 USD)

ทัวร์ดูไบอื่นๆ