ทัวร์โครเอเชีย Wonder Croatia 8 days

รหัสทัวร์ : EU75TK8DGH

Wonder Croatia 8 days

ซาเกรบ – พลิตวิเซ่ – สปลิต – ดูบรอฟนิก

ซาเกรบ เมืองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมต่างยุคไว้ได้อย่างงดงาม

เดินช้อป เดินชม The best European Christmas market in 2016

อุทยานพลิตวิเซ่ ชมความงามของน้ำตกและทะเลสาบที่ร้อยรับช่วงต่อกันเป็นชั้นตามแนวภูเขา

ซีเบนิก เมืองริมทะเลที่มีกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียน

สัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์แห่งเมืองเก่าโทรเกียร์

สปลิตเมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดจากฟาร์มที่มาลีสตอน

ดูบรอฟนิก เมืองสวยริมทะเลอะเดรียติก

ทัวร์โครเอเชีย Wonder Croatia 8 days

ทัวร์โครเอเชีย Wonder Croatia 8 days

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – อีสตันบูล «

22.40 น. สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 69 เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อีสตันบูล – ซาเกรบ – Zagreb Christmas Market «

05.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 1053 เหิรฟ้าสู่ซาเกรบ
เช้ากลางวันเย็นที่พัก
International Hotel หรือระดับใกล้เคียง

» ซาเกรบ – พลิตวิเซ่ – ซาดาร์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Pinja Hotel หรือระดับใกล้เคียง

» ซาดาร์ – ซีเบนิก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Solaris Hotel หรือระดับใกล้เคียง

» ซีเบนิก – โทรเกียร์ – สปลิต «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
San Antonio Hotel หรือระดับใกล้เคียง

» สปลิต – มาคราสค่า – นีอุม – มาลีสตอน – ดูบรอฟนิก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GH Park Hotel หรือระดับใกล้เคียง

» ดูบรอฟนิก – อีสตันบูล «

18.45 น. สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 1440 เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล

21.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 68 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อีสตันบูล – กรุงเทพฯ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทาง/ค่าบริการผู้ใหญ่/

เด็กพักกับผู้ใหญ่

เด็ก

เสริมเตียง

เด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
8-15 ธ.ค. 6059,990.-58,990.-57,990.-6,900.-
15-22 ธ.ค. 6065,990.-64,990.-63,990.-6,900.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินเตอร์กิช รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับใกล้เคียง
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทาง (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย 5,300 THB
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 30 EUR
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง