ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN6XJ5DZG – (PVG02)

SHANGHAI WONDERLAND

5 วัน 3 คืน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ สุดคุ้ม

สนุกสนานกับดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 14,900.-ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ชิลย่านชินเทียนตี้ – ช้อปปิ้งถนนหนานกิง ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ชมวิวบนหอไข่มุก – Sky walk

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
2เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจียว – ล่องเรือชมเมือง – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ย่านซินเทียนตี้
JAMES JOYCE COFFETEL

★★★★

3เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) – หอไข่มุก – Sky Walk – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทัน – ถนนนานกิง – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
JAMES JOYCE COFFETEL

★★★★

4เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ – ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
NEW KNIGHT ROYAL HOTEL

★★★★

5เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

09 – 13 มีนาคม 256115,90015,90015,9003,5007,900
05 – 09 เมษายน 256116,90016,90016,9004,5008,900
11 – 15 เมษายน 256122,90022,90022,9004,50010,900
12 – 16 เมษายน 256122,90022,90022,9004,50010,900
27 เม.ย. – 01 พ.ค.256122,90022,90022,9004,50010,900
11 – 15 พฤษภาคม 256116,90016,90016,9004,5008,900
18 – 22 พฤษภาคม 256114,90014,90014,9003,5007,900
23 – 27 พฤษภาคม 256114,90014,90014,9003,5007,900
06 – 10 มิถุนายน 256114,90014,90014,9003,5007,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (สำหรับท่านที่เดินทางไปและกลับพร้อมห  คณะเท่านั้น) 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
 • ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีน