ทัวร์เซี่ยงไฮ้

รหัสทัวร์ : CN6XJ5DZG
ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ « สายการบิน AIR ASIA X (XJ) สู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ XJ760

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจียว – ล่องเรือชมเมือง – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ย่านซินเทียนตี้ « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่ลอนดอน ด้วยเที่ยวบินที่ EY011

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
RELAX HOTEL SHITAN เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

» เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – หอไข่มุก – Sky Walk – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทัน – ถนนนานกิง – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NEW YANGTE HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

» เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
VIENNA HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

» เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ « เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ X761

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
27 – 31 ตุลาคม 256017,99917,99917,9993,500
03 – 07 พฤศจิกายน 256016,99916,99916,9993,500
10 – 14 พฤศจิกายน 256016,99916,99916,9993,500
17 – 21 พฤศจิกายน 256016,99916,99916,9993,500
24 – 28 พฤศจิกายน 256016,99916,99916,9993,500
02 – 06 ธันวาคม 256019,99919,99919,9994,500
08 – 12 ธันวาคม 256019,99919,99919,9994,500
29 ธ.ค. – 02 ม.ค.256122,99922,99922,9995,500
30 ธ.ค. – 03 ม.ค.256122,99922,99922,9995,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีนอื่นๆ