ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN5FD6DZG
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย « สายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD540

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ร้านหยก – ลำธารม้าแซ่ทอง – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – เขาอวตาร – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านนวดฝ่าเท้า « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผ้าไหม – ร้านใบชา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ZHANGJIAJIE TONGDA INTERNATIONAL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว – ร้านยางพารา – เมืองโบราณฟ่งหวง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FENGTING INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – สะพานสายรุ้ง – ฉางซา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HUATIAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ « โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD541

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

 เด็ก

อายุไม่เกิน 18 ปี

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ตุลาคม 2560
14 – 19 ตุลาคม 256019,88819,8884,00011,900
17 – 22 ตุลาคม 256019,88819,8884,00011,900
20 – 25 ตุลาคม 256024,88824,8886,00014,900
28 ต.ค. – 02 พ.ย.256018,88818,8884,00011,900
พฤศจิกายน 2560
04 – 09 พฤศจิกายน 256018,88818,8884,00011,900
11 – 16 พฤศจิกายน 256018,88818,8884,00011,900
18 – 23 พฤศจิกายน 256018,88818,8884,00011,900
25 – 30 พฤศจิกายน 256018,88818,8884,00011,900
ธันวาคม 2560
01 – 06 ธันวาคม 256024,88824,8886,00014,900
02 – 07 ธันวาคม 256024,88824,8886,00014,900
08 – 13 ธันวาคม 256022,88822,8884,00011,000
09 – 14 ธันวาคม 256022,88822,8884,00011,000
16 – 21 ธันวาคม 256018,88818,8884,00011,900
23 – 28 ธันวาคม 256018,88818,8884,00011,900
27 ธ.ค. – 01 ม.ค.256125,88825,8886,00014,900
ปีใหม่ 2561
31 ธ.ค. – 05 ม.ค.256125,88825,8886,00014,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีนอื่นๆ