ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN5FD6DZG
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย « สายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD540

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ร้านหยก – ลำธารม้าแซ่ทอง – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – เขาอวตาร – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านนวดฝ่าเท้า « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผ้าไหม – ร้านใบชา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ZHANGJIAJIE TONGDA INTERNATIONAL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว – ร้านยางพารา – เมืองโบราณฟ่งหวง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FENGTING INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – สะพานสายรุ้ง – ฉางซา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HUATIAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ « โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD541

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน สิงหาคม 2560
02-06 สิงหาคม 256049,90048,90047,9004,900
10-14 สิงหาคม 256049,90048,90047,9004,900
16-20 สิงหาคม 256049,90048,90047,9004,900
23-27 สิงหาคม 256049,90048,90047,9004,900
เดือน ธันวาคม 2560
09-13 ธันวาคม 256049,90048,90047,9004,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีนอื่นๆ