ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN4XJ5DZG
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ « สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เมืองเจี้ยนเต๋อ – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานกระจก – เมืองอี้อู่ « เหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ XJ760

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
STAY IN JIAHUA BUSINESS เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

» อี้อู – ตลาดค้าส่งใหญ่ที่สุดในโลก – ผ้าไหม – ยางพารา – เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
STAY IN NEW YANGTZE  เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

» ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ตึกSWFC ชั้น100 – ตลาด100ปี เฉินหวังเมี่ยว «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
STAY IN NEW KNIGHT ROYAL HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

» เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ « โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ X761

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็ก

อายุต่ำกว่า 18 ปี

พักเดี่ยวเพิ่มราคา

ไม่รวมตั๋ว

19 – 23 ตุลาคม 256016,77719,7774,500
25 – 29 ตุลาคม 256014,77717,7773,500
02 – 06 พฤศจิกายน 256014,77717,7773,500
09 – 13 พฤศจิกายน 256014,77717,7773,500
16 – 20 พฤศจิกายน 256014,77717,7773,500
23 – 27 พฤศจิกายน 256014,77717,7773,500
01 – 05 ธันวาคม 256016,77719,7774,500
07 – 11 ธันวาคม 256016,77719,7774,500
29 ธ.ค. – 02 ม.ค.256120,77723,7775,500
30 ธ.ค. – 03 ม.ค.256120,77723,7775,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีนอื่นๆ