ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

รหัสทัวร์ : CN3FD4DZG
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย « สายการบิน AIR ASIA โดยเที่ยวบินที่ FD540

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ภาพเขียนสิบลี้(รวมรถราง) – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ(บัวหิมะ) – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – เขาอวตาร – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป่หลง – ร้านผ้าไหม «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ร้านหยก – ร้านยางพารา – ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว – เมืองฉางซา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HUAFENGHUATLAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

» สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ « โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD541

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน18ปีพักเดี่ยวเพิ่ม
ตุลาคม 2560
13 – 16 ตุลาคม 256013,88813,8883,000
22 – 25 ตุลาคม 256016,88816,8884,000
27 – 30 ตุลาคม 256013,88813,8883,000
พฤศจิกายน 2560
03 – 06 พฤศจิกายน 256013,88813,8883,000
10 – 13 พฤศจิกายน 256013,88813,8883,000
17 – 20 พฤศจิกายน 256013,88813,8883,000
24 – 27 พฤศจิกายน 256013,88813,8883,000
ธันวาคม 2560
02 – 05 ธันวาคม 256016,88816,8884,000
03 – 06 ธันวาคม 256016,88816,8884,000
08 – 11 ธันวาคม 256016,88816,8884,000
10 – 13 ธันวาคม 256016,88816,8884,000
15 – 18 ธันวาคม 256013,88813,8883,000
22 – 25 ธันวาคม 256013,88813,8883,000
28 – 30 ธันวาคม 256013,88813,8883,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
 • และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีนอื่นๆ