ทัวร์จีน Chongqing เมพ ขิง ขิง 3 วัน 2 คืน (CSWECKG1)

รหัสทัวร์ : CN30WE3DSH

Chongqing

เมพ ขิง ขิง

3 วัน 2 คืน

เดินทาง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

ฉงชิ่ง!! มีดีกว่าที่คิด ชม หลุมฟ้า ที่เกิดจากธรรมชาติ

เดินลัดเลาะถ่ายรูปกับ โรงเตี้ยมแบบโบราณ ที่ไม่เหมือนใคร

เสียวสุดๆ กับ ระเบียงกระจก ที่จะทำให้คุณต้องขาสั่น!!

ชมแกะสลักน้ำแข็ง และเล่นสกี เมืองหิมะบนเขานางฟ้า

ช้อปปิ้งไม่ตกเทรนด์ที่ หงหยาต้ง ที่มีของพื้นเมือง

ทั้งของใช้ และ อาหาร ชวนให้หลงใหล

ราคาเริ่มต้น 8,999.-

ทัวร์จีน Chongqing เมพ ขิง ขิง 3 วัน 2 คืน (CSWECKG1)

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – อู่หลง «

11.05 น. เหิรฟ้าสู่  เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE684

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHENJIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

» แกะสลักน้ำแข็งที่เมืองหิมะบนเขานางฟ้า – อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) – ระเบียงกระจก – อู่หลง – ฉงชิ่ง – ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักที่ HABAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

» ร้านหมอนโอโซน – ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน – อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง – ฉงชิ่ง – กรุงเทพ ฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่าน ราคาท่านละ

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ

10-12 พฤศจิกายน 25608,999 บาท3,500 บาท
17-19 พฤศจิกายน 25608,999 บาท3,500 บาท
24-26 พฤศจิกายน 25608,999 บาท3,500 บาท
3-5 ธันวาคม 25609,999 บาท3,500 บาท
8-10 ธันวาคม 25609,999 บาท3,500 บาท
9-11 ธันวาคม 25609,999 บาท3,500 บาท
29-31 ธันวาคม 2560 13,999 บาท3,500 บาท
30 ธันวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561

(วันขึ้นปีใหม่)

18,999 บาท3,500 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท (ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น)  หรือ หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท
  หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น

ทัวร์จีนอื่นๆ