ทัวร์จีน WONDERFUL CHINA (CX01_PEK)

รหัสทัวร์ : CN29CX5DMR

WONDERFUL CHINA

ทัวร์จีน พิชิต 9 แห่ง

สถานที่ห้ามพลาดเมื่อเยือนปักกิ่ง

เดินทาง พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 15,900.-

ทัวร์จีน WONDERFUL CHINA (CX01_PEK)

ทัวร์จีน WONDERFUL CHINA (CX01_PEK)

 

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง «

11.40 น. โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX750 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮ่องกง 

17.00 น. ออกเดินทางสู่นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX312

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
TAIHUA SHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

» พระราชวังฤดูร้อน – วัดลามะ – ร้านนวดฝ่าเท้า +บัวหิมะ – ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
TAIHUA SHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

» จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านชา – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – กายกรรมปักกิ่ง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
TAIHUA SHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

» หยก – บัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ผ้าไหม- ผ่านชมสนามกีฬารังนก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
TAIHUA SHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *

» ผีเซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ «

16.30 น. โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX331 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮ่องกง 

22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯด้วยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX709
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กอายุต่ำกว่า18ปี

มีเตียงและไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
พฤศจิกายน 2560
17-21 พฤศจิกายน 256015,900.-17,900.-5,000.-
18-22 พฤศจิกายน 256015,900.-17,900.-5,000.-
19-23 พฤศจิกายน 256015,900.-17,900.-5,000.-
24-28 พฤศจิกายน 256015,900.-17,900.-5,000.-
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2560 15,900.-17,900.-5,000.-
ธันวาคม 2560
04- 08 ธันวาคม 2560

วันพ่อแห่งชาติ

16,900.-18,900.-5,000.-
06-10 ธันวาคม 2560

วันรัฐธรรมนูญ

16,900.-18,900.-5,000.-
10-14 ธันวาคม 2560

วันรัฐธรรมนูญ

16,900.-18,900.-5,000.-
13-17 ธันวาคม 256015,900.-17,900.-5,000.-
14-18 ธันวาคม 256015,900.-17,900.-5,000.-
16-20 ธันวาคม 256015,900.-17,900.-5,000.-
20-24 ธันวาคม 256015,900.-17,900.-5,000.-
21-25 ธันวาคม 256015,900.-17,900.-5,000.-
22-26 ธันวาคม 256015,900.-17,900.-5,000.-
27-31 ธันวาคม 256015,900.-17,900.-5,000.-
มกราคม 2561
03-07 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
04-08 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
05-09 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
06-10 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
10-14 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
11-15 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
12-16 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
13-17 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
17-21 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
18-22 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
19-23 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
20-24 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
24-28 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
25-29 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
26-30 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
27-31 มกราคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
กุมภาพันธ์ 2561
01-05 กุมภาพันธ์ 256115,900.-17,900.-5,000.-
02-06 กุมภาพันธ์ 256115,900.-17,900.-5,000.-
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
มีนาคม 2561
01-05  มีนาคม 2561

วันมาฆบูชา

16,900.-18,900.-5,000.-
02-06 มีนาคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
03-07 มีนาคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
07-11 มีนาคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
08-12 มีนาคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
09-13 มีนาคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
10-14 มีนาคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
14-18 มีนาคม 256115,900.-17,900.-5,000.-
15-19 มีนาคม 256115,900.-17,900.-5,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • หากกรุ๊ปที่เดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์จะเป็นวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป เข้า-ออกครั้งเดียว (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปต้องเข้า-ออกพร้อมกันทั้งกรุ๊ป ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน )
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละไม่เกิน 2 ใบ น้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น  มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 5 วัน x 2 คน = 100 หยวน (หากมีหัวหน้าทัวร์จ่ายเพิ่มท่านละ 50 หยวน)

ทัวร์จีนอื่นๆ