ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน BEIJING IS AWESOME

รหัสทัวร์ : CN28HU5DZG

BEIJING IS AWESOME 5D3N BY HU

เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่ง

ย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม

ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่มีความงดงามที่สุดของจีน

สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้

นั่งรถสามล้อปั่นสุดคลาสสิค ย้อนสมัยวันวานกรุงปักกิ่งที่ย่านโบราณหูถ้ง 

ช้อปปิ้งจุใจ สุดมันส์กับ THE PLACE  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย

เมนูพิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง และสุกี้สมุนไพร

ทัวร์จีน ปักกิ่ง BEIJING IS AWESOME

ทัวร์จีน ปักกิ่ง BEIJING IS AWESOME

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา – อุทยานเป๋ยไห่ – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง «

01.40 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7996

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง – ร้านนวดฝ่าเท้า – The Place «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

» ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ « 

20.20 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7996
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

2-3 ท่าน

ผู้เดินทาง

อายุต่ำกว่า20ปี

พักเดี่ยวเพิ่มราคา

ไม่รวมตั๋ว

19 – 23 ตุลาคม 256017,777เพิ่มท่านละ

3,000 บาท

4,5008,900
01 – 05 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
03 – 07 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
09 – 13 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
15 – 19 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
17 – 21 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
23 – 27 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
24 – 28 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
29 .. – 03 ..256015,7774,0007,900
30 .. – 04..256015,7774,0007,900
01 – 05 ธันวาคม 256017,7774,5008,900
02 – 06 ธันวาคม 256017,7774,5008,900
06 – 10 ธันวาคม 256016,7774,0007,900
07 – 11 ธันวาคม 256017,7774,5008,900
08 – 12 ธันวาคม 256017,7774,5008,900
13 – 17 ธันวาคม 256016,7774,0007,900
14 – 18 ธันวาคม 256016,7774,0007,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีนอื่นๆ