ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – แผ่นดินสีแดงตงชวน

รหัสทัวร์ : CN27SC4DMR
ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดงตงชวน

ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – แผ่นดินสีแดงตงชวน

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ( รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า ) – เมืองถ่างเตี้ยน « เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ SC8886 (03.03-05.55)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FENG YI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า                   

» เมืองถ่างเตี้ยน – แผ่นดินสีแดงตงชวน – เมืองคุนหมิง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
 LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» วัดหยวนทง – ร้านนวดฝ่าเท้าบัวหิมะ – อุทยานน้ำตกยักษ์ใจกลางคุนหมิง – ร้านหยก – ผ้าไหม – ประตูม้าทองไก่หยก – สนามบินคุนหมิง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ SC8885

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

มีเตียงและไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
24-27 ต.ค.60

28-31 ต.ค.60

11,90011,9002,000
03-06 พ.ย.60

15-18 พ.ย.60

17-20 พ.ย.60

24-27 พ.ย.60

12,90012,9002,000
01-04 ธ.ค.60

03-06 ธ.ค.60

12,90012,9002,000
08-11 ธ.ค.60

(วันรัฐธรรมนูญ)

13,90013,9002,000
14-17 ธ.ค.60

15-18 ธ.ค.60

17-20 ธ.ค.60

22-25 ธ.ค.60

12,90012,9002,000
30 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61

(วันขึ้นปีใหม่ )

15,90015,9003,000
05-08 ม.ค.61

12-16 ม.ค.61

19-22 ม.ค.61

26-29 ม.ค.61

12,90012,9002,000
09-12 ก.พ.61

23-26 ก.พ.61

13,90013,9002,000
01-04 มี.ค.61

03-06 มี.ค.61

08-11 มี.ค.61

10-13 มี.ค.61

15-18 มี.ค.61

17-20 มี.ค.61

22-25 มี.ค.61

24-27 มี.ค.61

12,90012,9002,000
05-08 เม.ย.61 (วันจักรี )13,90013,9002,000
07-10 เม.ย.6112,90012,9002,000
12-15 เม.ย.61

14-17 เม.ย.61 (วันสงกรานต์ )

15,90015,9003,000
19-22 เม.ย.61

21-24 เม.ย.61

26-29 เม.ย.61

27-30 เม.ย.61

12,90012,9002,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • วีซ่าเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป เข้า-ออกครั้งเดียว  (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปต้องเข้า-ออกพร้อมกันทั้งกรุ๊ป ใช้เวลายื่นประมาณ 7-10 วัน ) หมายเหตุในกรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ800 บาท
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • หากจะยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบเดี่ยว จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน เพิ่มท่านแบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพักค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์  มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 4 วัน x 3 คน = 120 หยวน/ท่าน

ทัวร์จีนอื่นๆ