ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น

รหัสทัวร์ : CN26XW7DZG
ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น

ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» เสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว « โดยสายการบิน สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW878

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง) – ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย – ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018 «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ทบ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ สวนสตาลิน – ถนนโบราณกวนตง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
LONGDA TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MINSHAN HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

» เสิ่นหยาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) « เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT  เที่ยวบินที่ XW877

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

2-3 ท่าน

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยวเพิ่มราคา

ไม่รวมตั๋ว

19 – 25 ธันวาคม 256032,7776,00021,777
26 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.6135,7777,50023,777
09 – 15 มกราคม 256131,7776,00021,777
23 – 29 มกราคม 256131,7776,00021,777
06 – 12 กุมภาพันธ์ 256131,7776,00021,777

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท
 • (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว
 • ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
 • ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
 • สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีนอื่นๆ