ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN25WE4DZG
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง – หวู่หลง « เหินฟ้าสู่ นครฉงชิ่ง ประเทศจีน สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยเที่ยวบินที่ WE684

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HONG FU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) – อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) – ชมวิวระเบียงแก้ว – ฉงชิ่ง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HABAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง(ชมภายนอก) – หงหยาต้ง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HABAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» วัดลั๋วฮ่าน – ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) « เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE685

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

27 – 30 ตุลาคม 256017,88817,88817,8884,50010,888
29 ต.ค. – 01 พ.ย.256017,88817,88817,8884,50010,888
03 – 06 พฤศจิกายน 256015,88815,88815,8883,0008,888
05 – 08 พฤศจิกายน 256015,88815,88815,8883,0008,888
10 – 13 พฤศจิกายน 256015,88815,88815,8883,0008,888
12 – 15 พฤศจิกายน 256015,88815,88815,8883,0008,888
17 – 20 พฤศจิกายน 256015,88815,88815,8883,0008,888
19 – 22 พฤศจิกายน 256015,88815,88815,8883,0008,888
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 15,88815,88815,8883,0008,888
26 – 29 พฤศจิกายน 256015,88815,88815,8883,0008,888
01 – 04 ธันวาคม 256018,88818,88818,8884,50010,888
03 – 06 ธันวาคม 256018,88818,88818,8884,50010,888
08 – 11 ธันวาคม 256018,88818,88818,8884,50010,888
10 – 13 ธันวาคม 256018,88818,88818,8884,50010,888
15 – 18 ธันวาคม 256015,88815,88815,8883,0008,888
17 – 20 ธันวาคม 256015,88815,88815,8883,0008,888
22 – 25 ธันวาคม 256016,88816,88816,8883,5009,888
24 – 27 ธันวาคม 256016,88816,88816,8883,5009,888
29 ธ.ค. – 01 ม.ค.256123,88823,88823,8883,50013,888

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีนอื่นๆ