ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN24HU5DZG
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา – อุทยานเป๋ยไห่ – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง « เหิรฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7996

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง – ร้านนวดฝ่าเท้า – The Place «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

» ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ « เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7996

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

2-3 ท่าน

ผู้เดินทาง

อายุต่ำกว่า20ปี

พักเดี่ยวเพิ่มราคา

ไม่รวมตั๋ว

19 – 23 ตุลาคม 256017,777เพิ่มท่านละ

3,000 บาท

4,5008,900
01 – 05 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
03 – 07 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
09 – 13 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
15 – 19 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
17 – 21 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
23 – 27 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
24 – 28 พฤศจิกายน 256015,7774,0007,900
29 .. – 03 ..256015,7774,0007,900
30 .. – 04..256015,7774,0007,900
01 – 05 ธันวาคม 256017,7774,5008,900
02 – 06 ธันวาคม 256017,7774,5008,900
06 – 10 ธันวาคม 256016,7774,0007,900
07 – 11 ธันวาคม 256017,7774,5008,900
08 – 12 ธันวาคม 256017,7774,5008,900
13 – 17 ธันวาคม 256016,7774,0007,900
14 – 18 ธันวาคม 256016,7774,0007,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีนอื่นๆ