ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN23FD4DZG
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย « สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD540

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ร้านหยก – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ร้านยางพารา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ร้านบัวหิมะ – ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว – ภาพวาดทราย – เมืองฉางซา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DOLTON GRAND SOURCE HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ « โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD541

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุไม่เกิน18ปีพักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน ตุลาคม 2560
12 - 15 ตุลาคม 256012,777.-15,777.-3,000.-
19 - 22 ตุลาคม 256012,777.-15,777.-3,000.-
26 - 29 ตุลาคม 256012,777.-15,777.-3,000.-
28 - 31 ตุลาคม 256012,777.-15,777.-3,000.-
เดือน พฤศจิกายน 2560
02 - 05 พฤศจิกายน 256012,777.-15,777.-3,000.-
04 - 07 พฤศจิกายน 256012,777.-15,777.-3,000.-
09 - 12 พฤศจิกายน 256012,777.-15,777.-3,000.-
16 - 19 พฤศจิกายน 256012,777.-15,777.-3,000.-
18 - 21 พฤศจิกายน 256012,777.-15,777.-3,000.-
23 - 26 พฤศจิกายน 256012,777.-15,777.-3,000.-
30 พ.ย. - 03 ธ.ค.256012,777.-15,777.-3,000.-
เดือน ธันวาคม 2560
01 - 04 ธันวาคม 256013,777.-13,777.-3,000.-
07 - 10 ธันวาคม 256014,777.-17,777.-4,000.-
09 - 12 ธันวาคม 256014,777.-17,777.-4,000.-
14 - 17 ธันวาคม 256012,777.-15,777.-3,000.-
16 - 19 ธันวาคม 256012,777.-15,777.-3,000.-
21 - 24 ธันวาคม 256012,777.-15,777.-3,000.-
23 - 26 ธันวาคม 256012,777.-15,777.-3,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น !!
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%