ทัวร์จีน ผู่ถ่อซาน

รหัสทัวร์ : CN12TG6DWS
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ TG 662

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ขึ้นหอไข่มุก + พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งร้านชา – ร้านหยก – หนิงปอ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NINGBO HUAGANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

» เกาะผู่ถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – วัดไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอิม – หนิงปอ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NINGBO HUAGANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

» หนิงปอ – เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์สมุนไพร – วัดพระหยก – ร้านนวด – ตลาดเถาเป่า – กายกรรม ERA «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SHANGHAI WANXIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

» เซี่ยงไฮ้ – สุวรรณภูมิ « สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 663

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยว
10-14 ส.ค. 6019,999.-19,499.-18,999.-4,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ  (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวปกติ 4 วันทำการ จะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท) อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 150 หยวน/ท่าน*** ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ทัวร์จีนอื่นๆ