ทัวร์จีน ปักกิ่ง

รหัสทัวร์ : CN11TG5DWS
ทัวร์จีน ปักกิ่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ TG674

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – กายกรรมปักกิ่ง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CITI INN HOTEL / ZHONGRENTAIHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

» พระราชวังฤดูร้อน – หอฟ้าเทียนถาน – ถนนหวังฟู่จิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CITI INN HOTEL / ZHONGRENTAIHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

» กำแพงเมืองจีน – สวนผลไม้ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – สระว่ายน้ำ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CITI INN HOTEL / ZHONGRENTAIHUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

» ปักกิ่ง – สุวรรณภูมิ « สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG675  

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
16-20 ส.ค. 6015,999.-15,999.-15,999.- 4,000.-
6-10 ก.ย. 6015,999.-15,999.-15,999.- 4,000.-
11-15 ต.ค. 6016,999.-16,999.-16,999.- 4,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 30 กิโลกรัม
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวปกติ 4 วันทำการ จะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท) อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 150 หยวน/ท่าน*** ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ทัวร์จีนอื่นๆ