ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

รหัสทัวร์ : CN10TG6DZG
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ต้าหลี่ « เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG612

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Z-MAX HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) – เมืองเก่าจงเตี้ยน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
XIN TIAN LE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ร้านชา – วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) « เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG613

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า18ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า18ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

17 – 22 ตุลาคม 256025,77725,77725,7774,50015,900
08 – 13 พฤศจิกายน 256023,77723,77723,7774,50015,900
22 – 27 พฤศจิกายน 256023,77723,77723,7774,50015,900
01 – 06 ธันวาคม 256025,77725,77725,7774,50015,900
07 – 12 ธันวาคม 256025,77725,77725,7774,50015,900
28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2561 28,77728,77728,7776,50018,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทยและต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีนอื่นๆ