ทัวร์บรูไน

รหัสทัวร์ : ID7BI3DPV
ทัวร์บรูไน

ทัวร์บรูไน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต « สายการบินโรยัล บูรไน โดยเที่ยวบินที่ BI 514 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม – พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องแม่น้ำซาฟารี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว plus

» ตลาดเช้าวันอาทิตย์ – มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque – Islamic Art Gallery – พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้งมอลล์ « เหิรฟ้าสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BI 519

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


[table id=857 /]

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-บันดา เสรี เบกาวัน – กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ / ระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าล่องเรือซาฟารี
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าทิปค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย  ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3 วัน เท่ากับ 12 SGD)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 4 SGD / ท่าน / วัน     (คิดเป็น 3 วัน เท่ากับ 12 SGD)
 • พนักงานขับรถ ท่านละ 2 SGD / ท่าน / วัน     (คิดเป็น 3 วัน เท่ากับ 6 SGD)

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ