ทัวร์ภูฏาน SHOCK BHUTAN

รหัสทัวร์ : BT2B35DPV
ทัวร์ภูฏาน SHOCK BHUTAN

ทัวร์ภูฏาน SHOCK BHUTAN

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง « สายการบิน Bhutan Airlines (B3) เที่ยวบินที่ B3-701

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดับ 3 ดาว

» ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดับ 3 ดาว

» พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว

» พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว

» พาโร – กรุงเทพ « สายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการ
วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียว

เพิ่ม

ตุลาคม 2560
25-29 ต.ค. 6049,900 บาท48,900 บาท47,900 บาท4,900 บาท
พฤศจิกายน 2560
01-05 พ.ย. 60

08-12 พ.ย. 60

15-19 พ.ย. 60

22-26 พ.ย. 60

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 60

49,900 บาท48,900 บาท47,900 บาท4,900 บาท
ธันวาคม 2560
09-13 ธ.ค. 60

14-18 ธ.ค. 60

20-24 ธ.ค. 60

28 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61

49,900 บาท48,900 บาท47,900 บาท4,900 บาท
มกราคม 2561
04-08 ม.ค. 61

11-15 ม.ค. 61

18-22 ม.ค. 61

25-29 ม.ค. 61

49,900 บาท48,900 บาท47,900 บาท4,900 บาท
กุมภาพันธ์ 2561
01-05 ก.พ. 61

08-12 ก.พ. 61

15-19 ก.พ. 61

22-26 ก.พ. 61

49,900 บาท 48,900 บาท 47,900 บาท4,900 บาท
มีนาคม 2561
01-05 มี.ค. 61

08-12 มี.ค. 61

15-19 มี.ค. 61

22-26 มี.ค. 61

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 61

49,900 บาท48,900 บาท47,900 บาท4,900 บาท
เมษายน 2561
06-09 เม.ย. 61

11-15 เม.ย. 61

13-17 เม.ย. 61

18-22 เม.ย. 61

19-23 เม.ย. 61

26-30 เม.ย. 61

49,900 บาท48,900 บาท47,900 บาท 4,900 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่ารถนำเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
 • ค่าวีซ่าภูฏาน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ค่าพาหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหว่างนำเที่ยว
 • ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าอาบน้ำแร่หิน (Hot Stone Bath)
 • ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประทับใจของลูกค้า ทางบริษัทมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด