ทัวร์ภูฏาน

รหัสทัวร์ : BT2B35DPV
ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง « สายการบิน Bhutan Airlines (B3)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดับ 3 ดาว

» ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดับ 3

» พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว

» พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว

» พาโร – กรุงเทพ « สายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน สิงหาคม 2560
02-06 สิงหาคม 256049,90048,90047,9004,900
10-14 สิงหาคม 256049,90048,90047,9004,900
16-20 สิงหาคม 256049,90048,90047,9004,900
23-27 สิงหาคม 256049,90048,90047,9004,900
เดือน ธันวาคม 2560
09-13 ธันวาคม 256049,90048,90047,9004,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่ารถนำเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
 • ค่าวีซ่าภูฏาน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ค่าพาหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหว่างนำเที่ยว
 • ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าอาบน้ำแร่หิน (Hot Stone Bath)
 • ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประทับใจของลูกค้า ทางบริษัทมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด

ทัวร์ภูฏานอื่นๆ