ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI

รหัสทัวร์ : ID8SL4DZG
ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI

ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน « เหินฟ้าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบิน SL258 (05.50-11.25)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า

» หมู่บ้านคินตามานี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์ – ชมระบำบารอง แดนซ์ – วิหารเทมภัคศิริงค์ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า

» วัดเม็งวี (ทามานอายุน) – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอุลันดานู – ทะเลสาบบราตาน – วิหารทานาล็อท «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า

» ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ « นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ SL259

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาไม่รวมตั๋ว
09-12 พฤศจิกายน 256014,88814,88814,8883,0008,888
16-19 พฤศจิกายน 256014,88814,88814,8883,0008,888
23-26 พฤศจิกายน 256015,88815,88815,8883,0009,888
14-17 ธันวาคม 256015,88815,88815,8883,0009,888
21-24 ธันวาคม 256016,88816,88816,8883,00010,888
28-31 ธันวาคม 256020,88820,88820,8885,00011,888
29 .. – 01 .. 256120,88820,88820,8885,00011,888
18-21 มกราคม 256114,88814,88814,8883,0008,888
25-28 มกราคม 256115,88815,88815,8883,0009,888
01-04 กุมภาพันธ์ 256115,88815,88815,8883,0009,888
08-11 กุมภาพันธ์ 256115,88815,88815,8883,0009,888
22-25 กุมภาพันธ์ 256115,88815,88815,8883,0009,888
01-04 มีนาคม 256116,88816,88816,8883,00010,888
08-11 มีนาคม 256115,88815,88815,8883,0009,888
22-25 มีนาคม 256115,88815,88815,8883,0009,888

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%