ทัวร์บาหลี

รหัสทัวร์ : ID8FD4DZG – (DPS01)

Paradise in

BALI

4 วัน 3 คืน

เกาะสวรรค์บาหลี

เดินทาง กุมภาพันธ์ 2561 – สิงหาคม 2561

เริ่มต้น 14,888.-

ชายหาดจิมบารัน – หมู่บ้านคินตามานี

ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ – วิหารเทมภัคศิริงค์

วัดเม็งวี – สวนพระวิษณุ – เทือกเขาเบดูกัล

วัดอุลันดานู – ทะเลสาบบราตัน

วิหารทานาล็อท – วัดหลวง เบซากีห์

ช้อปปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์ – ตลาดปราบเซียน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน
EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN
2วิหารเทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามานี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์ – วัดเบซากีห์
EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN
3ชมระบำบารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอุลัน ดานู – ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท
EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN
4ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

22 – 25 กุมภาพันธ์ 256115,88815,88815,8883,0008,888
08 – 11 มีนาคม 256115,88815,88815,8883,0008,888
15 – 18 มีนาคม 256114,88814,88814,8883,0008,588
29 มี.. – 01 เม.. 256114,88814,88814,8883,0008,588
12 – 15 เมษายน 256119,88819,88819,8884,00010,888
14 – 17 เมษายน 256119,88819,88819,8884,00010,888
10 – 13 พฤษภาคม 256114,88814,88814,8883,0008,588
17 – 20 พฤษภาคม 256114,88814,88814,8883,0008,588
07 – 10 มิถุนายน 256115,88815,88815,8883,0008,888
14 – 17 มิถุนายน 256115,88815,88815,8883,0008,888
21 – 24 มิถุนายน 256115,88815,88815,8883,0008,888
12 – 15 กรกฎาคม 256116,88816,88816,8883,0009,888
19 – 22 กรกฎาคม 256116,88816,88816,8883,0009,888
09 – 12 สิงหาคม 256116,88816,88816,8883,0009,888
23 – 26 สิงหาคม 256116,88816,88816,8883,0009,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%