ทัวร์บาหลี

รหัสทัวร์ : ID6BI5DPV
ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – บาหลี « สายการบินโรยัล บูรไน โดยเที่ยวบินที่ BI514

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» ระบำบารองซ์ดานซ์ – บาติก สตูดิโอ – ภูเขาไฟคินตามณี – เทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน – อูบุด วิลเลจ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» วัดปุรามันอายุน Meng Wi Temple – ปุราอูลันดานูบราดัน – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อต «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BintangKutaHotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» บาหลี – บรูไน – มัสยิด JameAs’r Mosque – พระราชวัง Istana NurulIman Palace – พิพิธภัณฑ์ Isalamic Gallery Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer – ชมลิงจมูกยาว – มินิทัชมาฮาล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CENTREPOINT HOTEL ระดับ 4 ดาว plus หรือระดับเทียบเท่า

» บรูไน – กรุงเทพฯ « เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BI513

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


[table id=856 /]

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-บรูไน–เดนบาร์ซาร์-บรูไน-กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ / ระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าล่องเรือซาฟารี
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000. บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าทิปค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน
 • พนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน   

ทัวร์บาหลีอื่นๆ