ทัวร์บาหลี

รหัสทัวร์ : ID5GA5DSP

สุราบาย่า – โบรโม่ – บาหลี  5 วัน 4 คืน

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สนามบินสุวรรณภูมิ – จาการ์ต้า – สุราบาย่า – โปรโบลิงโก – ภูเขาไฟโบรโม่ «

ออกเดินทางสู่จาการ์ต้โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)

เดินทางสู่ เมืองสุราบาย่า โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA314 (บริการอาหารว่าง)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Bromo Cottages Hotel หรือเทียบเท่า

» ภูเขาไฟโบรโม่ – สุราบาย่า – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – พิพิธภัณฑ์ยาสูบ – ย่านไชน่าทาว «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Novotel Surabaya Hotel // Mercure Surabaya Hotel หรือเทียบเท่า

» อนุสรณ์เรือดำน้ำ – พิพิธภัณฑ์ยาสูบ – ย่านไชน่าทาว – สุราบาย่า – เดนพาซาร์ (บาหลี) «

เดินทางสู่ เมือง เดนพาซาร์(บาหลี) โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย.เที่ยวบินที่ GA 344 (บริการอาหารว่าง)
เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

» หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ปูราเบซากีห์ – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

» เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ «

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 407 (บริการอาหารว่าง)

ออกเดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 864 (อาหารบนเครื่อง)
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
เดือน สิงหาคม 2560
9-13 สิงหาคม 256033,900.-33,900.-32,900.-9,900.-
23-27 สิงหาคม 256033,900.-33,900.-32,900.-9,900.-
เดือน กันยายน 2560
13-17 กันยายน 256033,900.-33,900.-32,900.-9,900.-
27 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 6033,900.-33,900.-32,900.-9,900.-
เดือน ตุลาคม 2560
4-8 ตุลาคม 256033,900.-33,900.-32,900.-9,900.-
20-24 ตุลาคม 256033,900.-33,900.-32,900.-9,900.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.  
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท //ค่ารักษาพยาบาลในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 • ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
 • ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่อวันต่อลูกค้า 1 คน
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์บาหลีอื่นๆ