ทัวร์บาหลี

รหัสทัวร์ : ID4GA4DSP

ทัวร์บาหลี – ทานาล็อต – เบซากีห์ – อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สนามบินสุวรรณภูมิ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี) – วัดอูลูวาตู PURA ULUWATU « 

ออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)

เดินทางสู่เมืองเดนพาซาร์(บาหลี)โดยสายการบินการูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA408 (อาหารบนเครื่อง)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

» วิหารตานาห์ลอต – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

» หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ปูราเบซากีห์ – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

» เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ «

แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 407

เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 864

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
เดือน กรกฏาคม 2560
8-11 กรกฏาคม 256019,900.-19,900.-18,900.-6,000.-
20-23 กรกฏาคม 256019,900.-19,900.-18,900.-6,000.-
เดือน สิงหาคม 2560
11-14 สิงหาคม 2560
ขากลับ GA 403 09.25-10.25 – GA 862 12.30-16.15
19,900.-19,900.-18,900.-6,000.-
24-27 สิงหาคม 256019,900.-19,900.-18,900.-6,000.-
เดือน กันยายน 2560
7-10 กันยายน 256019,900.-19,900.-18,900.-6,000.-
21-24 กันยายน 256019,900.-19,900.-18,900.-6,000.-
เดือน ตุลาคม 2560
12-15 ตุลาคม 256019,900.-19,900.-18,900.-6,000.-
20-23 ตุลาคม 2560
ขากลับ GA 403 09.25-10.25 – GA 862 12.30-16.15
19,900.-19,900.-18,900.-6,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 • ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
 • ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่อวัน/ต่อลูกค้า 1 คน
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์บาหลีอื่นๆ