ทัวร์ออสเตรเลีย

รหัสทัวร์ : AU7TZ5DZG
ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ « เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ291

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สิงคโปร์ – เมลเบิร์น – ชมเมือง « ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ026

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

» เมลเบิร์น – ดันดีนองส์ – สถานีรถไฟจักรไอน้ำ – สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK – เกาะฟิลลิป – PHILLIPS ISLAND NATURE PARK «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

» อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิร์น (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

» เมลเบิร์น – สนามบินเมลเบิร์น – สิงคโปร์ – ดอนเมือง กรุงเทพฯ « 

เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ025

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ292

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
13-17 กันยายน 256026,999.-26,999.-26,999.-6,000.-
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 6026,999.-26,999.-26,999.-6,000.-
11-15 ตุลาคม 256029,999.-29,999.-29,999.-6,000.-
19-23 ตุลาคม 256031,999.-31,999.-31,999.-7,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 4,500บาท)

ทัวร์ออสเตรเลียอื่นๆ