ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแอนเจลิส

รหัสทัวร์ : US9BR8DSM
ทัวร์อเมริกา

ทัวร์อเมริกา

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – ไทเป – ซานฟรานซิสโก « ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR068 // ออกเดินทางต่อสู่ ซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ BR028

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Four Point by Sheraton Pleasanton หรือเทียบเท่า           

» ซานฟรานซิสโก – ถรางซานฟรานซิสโก San Francisco Cable Car – เกาะอัลคาทรัส Alcatraz – ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ Fisherman’s Wharf – ยอดเขาทวินพีค Twin Peaks – สะพานโกลเด้น เกท Golden Gate Bridge – เฟรสโน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Four Point by Sheraton Pleasanton หรือเทียบเท่า

» ลอสแอนเจลิส – ลาสเวกัส – เมืองบาร์สโตร์ Barstow – Tanger Factory Outlet «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Excalibur Hotel หรือเทียบเท่า

» ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน Grand Canyon «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Excalibur Hotel หรือเทียบเท่า

» ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ชม เอล พลูโบล เดอ ลอสแอนเจลิส El Pueblo de Los Angeles – แอล เอ มิวสิค เซ็นเตอร์ Music Center for the Performing Arts – ย่านไชน่าทาวน์ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Holiday Inn Buena Park หรือเทียบเท่า

» ลอสแองเจลิส – ศาลาว่าการเมือง – ถนนฮอลลีวู้ด – เบเวอร์รี่ฮิลล์ – ถนนเรดิโอไดร์ฟ – ซานตา โมนิกา Santa Monica – เจ พอล เก็ตติ เซ็นเตอร์ J. Paul Getty Center – เดอะ โกรฟ The Grove «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ซานฟรานซิสโก – ไทเป « ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR011

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ไทเป – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
16 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 6076,99974,99972,99913,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน EVA AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 เหรียญ /ท่าน
 • ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ VISA จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 7,000 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลขึ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

ทัวร์อเมริกาอื่นๆ